els diederen: mixed media

project Fröbel *                               duurzaam bouwen met hout en leem...

els diederen: kruutske i Zjwier

ieske | ijsje | icecream | glace  (objet trouvé)

'G E F R Ö B E L D'
* Kruutske  i  Zjwier | wegkruisje in Swier  (beukenhout, board, acryl, 2013)  
* Bommerig bakkes (beukenhout, board, pastel, 2017)  
* 't Gesjoer van de boer, dae zich trof mèt Friedrich Fröbel (drieluuk, beukenhout (Fröbel) op board, 2013-2022): Zjwier -Hilleshage; Kuiteberg - Betsehaove; Terziet - d'r Roare.  Biebehuèrend gedich.
De vlegende vogel markeert de openheid van de gebonte ('t gerièmsj).


Gesjoer beteikent 't samesjtèl van balke in 't gebont, meh ouch 't zjwoar werk van de boewer/boer.
Fröbel verwies nao 't materiaal, 't inziech, de techniek en de civilisatie van 't hoes/wone.

 

't' Gesjoer van de boer', die Friedrich Fröbel ontmoette (drieluik, beukenhout (Fröbel) op board, 2013-2022): Zjwier -Hilleshage; Kuiteberg - Betsehaove; Terziet - d'r Roare. Bijbehorend gedicht.
De vliegende vogel markeert de openheid van de gebinten (skelet).

Gesjoer betekent het samenstel van balken in het gebint, maar tevens het zware werk van de bouwer/boer.
Fröbel verwijst naar het materiaal, het inzicht, de techniek en de civilisatie van het huis/wonen.

* Ieske (ijsje), objet trouvé


                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb